วันที่อัปเดตล่าสุด : 15/03/ 2023

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDCC Space ("นโยบายการคุ้มครองข้อมูลฯ") ฉบับนี้ อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบบริการ GDCC Space ทําการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ผู้ใช้บริการสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ระบบบริการ GDCC Space จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยซึ่ง ระบบบริการ GDCC Space ให้บริการอยู่ (กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวต่อไปนี้รวมเรียกว่า "กฎหมายที่มีผล ใช้บังคับ") และจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฯ ฉบับนี้

ซึ่งในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฯ ฉบับนี้

"ระบบบริการ GDCC Space" หมายถึงหนึ่งในบริการ GDCC Services - Office & Collaboration Tools เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันภายในองค์กรผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Smart Chat, Conference, Drive จัดเก็บข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย รวมถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในการใช้งานสําหรับ องค์กร

"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง หน่วยงานผู้ใช้ระบบบริการ GDCC Space

"บริการ" หมายถึง การให้บริการแอปพลิเคชัน GDCC Space ("GDCC Space App") รวมถึงการ นําเสนอสินค้า แอปพลิเคชัน การบริการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ GDCC Space App ทั้งหมดในระบบบริการ GDCC Space

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวม

ระบบบริการ GDCC Space จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่ระบบบริการ GDCC Space เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของผู์ใช้บริการที่ ลงทะเบียนเมื่อสร้างบัญชี และข้อมูลโปรไฟล์ที่ผู้ใช้บริการระบุไว้เมื่อใช้บริการของระบบบริการ GDCC Space

1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการใช้บริการของระบบบริการ GDCC Space เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้โพสต์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ

1.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น รูปภาพใบหน้าของผู้ใช้บริการที่ โพสต์โดยเพื่อนของผู้ใช้บริการ

1.4 ข้อมูลที่รวบรวมจากภายนอก เช่น ข้อมูลที่จะรวบรวมผ่านปลั๊กอิน GDCC Space App ที่ติดตั้งในแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

1.5 ข้อมูลสาธารณะที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข่าวออนไลน์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบริการ GDCC Space จะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่ระบบ บริการ GDCC Space จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

เมื่อระบบบริการ GDCC Space ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือมีกฎหมายให้อำนาจไว้ ระบบ บริการ GDCC Space อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามถึงแม้ว่าประเทศดังกล่าวจะไม่มี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศหรือ ภูมิภาคที่ผู่ใช้บริการอาศัยอยู่ก็ตาม

โดยทั่วไปแล้ว ระบบบริการ GDCC Space จะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้น แต่ระบบบริการ GDCC Space จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผล บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ระบบบริการ GDCC Space อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ในกรณี จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การบริการ

3. การควบคุมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบริการ GDCC Space จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เข้มงวดในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบบริการ GDCC Space ทําการเก็บรวบรวม และเพื่อเป็นการปรับปรุงการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบบริการ GDCC Space อย่างต่อเนื่อง ระบบบริการ GDCC Space จะ พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบและข้อบังคับภายในของระบบบริการ GDCC Space ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม

โดยหลักการแล้วระบบบริการ GDCC Space จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการไว้ เว้นแต่ ผู้ใช้บริการมีคำขอให้ลบบัญชีของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการได้มีคำขอให้ลบบัญชีของผู้ใช้บริการ และระบบ บริการ GDCC Space ได้รับคําขอของผู้ใช้บริการแล้ว ระบบบริการ GDCC Space จะดําเนินการลบบัญชีและ ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป

4. สิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของใช้บริการที่ระบบบริการ GDCC Space ประมวลผล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ระบบบริการ GDCC Space พยายามอย่างยิ่งในการจัดหาฟีเจอร์ต่างๆ ในบริการของระบบบริการ GDCC Space ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการให้มีความเป็นส่วนตัว รวมทั้งสามารถตั้งค่า และจัดการการเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฏหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ระบบบริการ GDCC Space ประมวลผล ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิ์ในการส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิ์ในการยืนยันว่าระบบบริการ GDCC Space ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือไม่ และสิทธิ์ในการขอให้ตรวจสอบการประมวลผลโดยอัติโนมัติใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ภายในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฏหมายที่มีผลใช้บังคับ ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ระบบบริการ GDCC Space ดำเนินการในบางกรณี

ระบบบริการ GDCC Space พยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการบน GDCC Space App แก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการ ตั้งค่าการเก็บรวบรวม การใช้ และการการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และตั้งค่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการเปิดเผยโพสต์ การเลือกไม่รับโฆษณา และการลบบัญชีของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระบบและกรุณาอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

5. การใช้โมดูลและ Cookie ของบุคคลที่สาม

ระบบบริการ GDCC Space อาจใช้คุกกี้และ SDK ของบุคคลที่สามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

5.1 โมดูลของบุคคลที่สาม ระบบบริการ GDCC Space อาจทำการติดตั้งโมดูลของชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น (SDK) ในบริการฯ ของระบบบริการ GDCC Space เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อวิเคราะห์สถานะการใช้บริการของระบบบริหาร GDCC Space

(2) เพื่อเผยแพร่โฆษณาในนามของระบบบริการ GDCC Space และประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาดังกล่าว

5.2 คุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไฟล์ข้อความนี้จะเก็บข้อมูลที่ระบบบริการ GDCC Space สามารถอ่านได้เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง ระบบบริการ GDCC Space อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเว็บไซต์ที่คล้ายกัน (Web Beacon, pixel etc.) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อจัดเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ รับรองความถูกต้องของผู้เยี่ยมชม รักษาเซสชัน และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ

(2) เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าภาษา วันที่ เวลาล่าสุดในการเข้าถึง และปรับปรุงความเป็นมิตรกับผู้ใช้

(3) เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นโดยการทำความเข้าใจถึงจำนวนการเข้าถึงและโหมดการใช้งาน

(4) เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้บริการ

(5) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา

ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือไม่โดยใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการปิดการใช้งานคุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถรับประโยชน์เต็มที่จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้บริการ ระบบบริการ GDCC Space สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใจใส่อย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใดๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Google Analytics

เพื่อปรับปรุงบริการ GDCC Space ใช้ Google Analytics เพื่อวัดผลการบริการ เช่น เว็บไซต์ของระบบบริการ GDCC Space ทั้งนี้ Google อาจตั้งค่าคุกกี้หรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูลในการนี้ข้อมูลต่างๆ เช่น URL ของเพจที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง และที่อยู่ IP จะถูกส่งไปยัง Google โดยอัตโนมัติระบบบริการ GDCC Space หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในบริการของระบบบริการ GDCC Space สำหรับการประมวลผลข้อมูลโดย Google ใน Google Analysis ทั้งนี้ โปรดอ่านทำความเข้าใจข้อตกลงในการให้บริการของ Google Analytics และนโยบายความเป้นส่วนตัวของ Google เพื่อความเข้าใจอันดี

7. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ True Depth API ที่ใช้บริการโดย Apple

ระบบบริการ GDCC Space อาจใช้กล้อง True Depth ของ Apple เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกล้องและวิดีโอคอลที่ระบบบริการ GDCC Space มีหรือเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆ เช่น เอฟเฟกต์ อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้จะได้รับการประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อส่งและปรับปรุงฟีเจอร์เหล่านี้เท่านั้น และข้อมูลนี้จะไม่ถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของระบบบริการ GDCC Space หรือแชร์กับบุคคลที่สามแต่อย่างใด

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ระบบบริการ GDCC Space อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ การดำเนินงานของระบบบริการ GDCC Space ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ระบบบริการ GDCC Space ต้องประกาศให้ชัดเจนก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรืออาจส่งการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ใช้งานโดยตรง

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

สอบถามข้อมูลบริการ
Tel : 02-024-1999 กด 0
Email : helpdesk@gdcc.onde.go.th

แจ้งปัญหาการใช้งาน
Tel : 02-024-1999 กด 4
Email : support_app@gdcc.onde.go.th

ยกเลิกใช้บริการ
Tel : 02-024-1999 กด 4
Email : support_app@gdcc.onde.go.th